MEMBER

อิซูมิ คามิยะ

อิซูมิ คามิยะ
Izumi KAMIYA

วันเกิด :4 พฤษภาคม 1997
สีประจำตัว :สีม่วง
ความสามารถพิเศษ:ศิลปะจีนของการป้องกันตัวเอง
สิ่งที่สนใจ :ดูไอดอล、ทัวร์คาเฟ่

Twitter:@2o_izumi
Instagram:2o_izumi


Birth date: May 4, 1997
member’s colour: Purple
special talent : Shorinji Kempo
Hobby: Watching idols and visiting cafes
Twitter:@2o_izumi
Instagram:2o_izumi